44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:

Termomodernizacja budynku usługowego PH-415, ul. Okrzei 45 w Bełchatowie wraz z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy ok. 49,95 kWp

Okres realizacji – do 31.10.2025r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 04.04.2023r. do godz. 1500 w pokoju nr 20.

Termin otwarcia ofert dnia 06.04.2023r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9.

Należy wnieść wadium w wysokości – 60.000,00 zł za całość zamówienia (SWZ dopuszcza podział zamówienia na zadania) na konto bankowe nr 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565.

Specyfikacja Warunków Zamówienia do przetargu do pobrania tutaj..

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44/635-03-40, 44/635-03-44, e-mail: poczta@bsm.pl

Dodatkowe informacje przetargowe:

 1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”

Załączniki:

 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kWp.
 2. Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kWp, (cz.1, WT, E1,E2_1, E2_2, E3, E4, E5, E6) 
 3. Przedmiar do Projektu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kWp.
 4. Projekt techniczny – Termomodernizacja budynku usługowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną.
 5. Projekt architektoniczno-budowlany – Termomodernizacja budynku usługowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną – IN01 ELEWACJA PÓŁNOCNA ZEWNĘTRZNA INWENTARYZACJA IN02 ELEWACJA POŁUDNIOWA ZEWNĘTRZNA INWENTARYZACJA IN03 ELEWACJA WSCHODNIA ZEWNĘTRZNA INWENTARYZACJA IN04 ELEWACJA ZACHODNIA ZEWNĘTRZNA INWENTARYZACJA IN05 ELEWACJA PÓŁNOCNA WEWNĘTRZNA INWENTARYZACJA IN06 ELEWACJA POŁUDNIOWA WEWNĘTRZNA INWENTARYZACJA IN07 ELEWACJA WSCHODNIA WEWNĘTRZNA INWENTARYZACJA IN08 ELEWACJA ZACHODNIA WEWNĘTRZNA INWENTARYZACJA IN09 RZUT DACHU INWENTARYZACJA IN10 PRZEKRÓJ PIONOWY A-A IN11 BUDOWA ŚCIANY P01 ELEWACJA PÓŁNOCNA ZEWNĘTRZNA ZAKRES PRAC P02 ELEWACJA POŁUDNIOWA ZEWNĘTRZNA P03 ELEWACJA WSCHODNIA ZEWNĘTRZNA ZAKRES PRAC P04 ELEWACJA ZACHODNIA ZEWNĘTRZNA ZAKRES PRAC P05 ELEWACJA PÓŁNOCNA WEWNĘTRZNA ZAKRES PRAC P06 ELEWACJA POŁUDNIOWA WEWNĘTRZNA ZAKRES PRAC P07 ELEWACJA WSCHODNIA WEWNĘTRZNA ZAKRES PRAC P08 ELEWACJA ZACHODNIA WEWNĘTRZNA ZAKRES PRAC P09 RZUT DACHU P10 ELEWACJA PÓŁNOCNA ZEWNĘTRZNA STAN PROJEKTOWANY P11 ELEWACJA POŁUDNIOWA ZEWNĘTRZNA P12 ELEWACJA WSCHODNIA ZEWNĘTRZNA STAN PROJEKTOWANY P13 ELEWACJA ZACHODNIA ZEWNĘTRZNA STAN PROJEKTOWANY P14 ELEWACJA PÓŁNOCNA WEWNĘTRZNA STAN PROJEKTOWANY P15 ELEWACJA POŁUDNIOWA WEWNĘTRZNA STAN PROJEKTOWANY P16 ELEWACJA WSCHODNIA WEWNĘTRZNA STAN PROJEKTOWANY P17 ELEWACJA ZACHODNIA WEWNĘTRZNA STAN PROJEKTOWANY P18 RZUT DACHU – STAN PROJEKTOWANY P19 PRZEKRÓJ PIONOWY A – A).
 6. Projekt wykonawczy – Termomodernizacja budynku usługowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną – P20 DETAL P21 DETAL P22 DETAL P23 DETAL P24 DETAL P25 DETAL Projekt wykonawczy – termomodernizacja BSM KWADRAT w Bełchatowie.
 7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót– Termomodernizacja budynku usługowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną.
 8. Przedmiar– Termomodernizacja budynku usługowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną.
 9. Istotne postanowienia umowy (wzór umowy).
 10. Formularz ofertowy.