44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy ok. 49,95 kWp, dla budynku usługowego PH-415 ul. Okrzei 45 w Bełchatowie.

Okres realizacji – do 30.06.2024r. (szczegóły w SWZ).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 05.03.2024r. do godz. 1000 w pokoju nr 20.

Termin otwarcia ofert dnia 05.03.2024r. godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9.

Należy wnieść wadium w wysokości – 2.500,00 zł (w przypadku oferty na całość zamówienia) na nr konta 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565 PKO BP S.A O/Bełchatów.      

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (szczegóły w SWZ).

Specyfikacja Warunków Zamówienia do przetargu do pobrania tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44/635-03-40, 44/635-03-44, e-mail: poczta@bsm.pl

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”