44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na

  • wykonanie robót brukarskich – remont nawierzchni drogi polegający na ułożeniu kostki betonowej gr. 8 cm w ilości około 670,00 m2 na podsypce cementowo – piaskowej, w rejonie zespołu garaży ul. Okrzei 45 przy Pawilonie BSM w Bełchatowie.

Okres realizacji – do  15.07.2022 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 04.05.2022  r. do godz.1500 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 20.

Termin otwarcia ofert dnia 05.05.2022 r. godz. 1015  w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9.

Należy wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł na konto bankowe nr  59102039580000910200145565.

Specyfikacja Warunków Zamówienia do przetargu tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44,  poczta@bsm.pl.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu  na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.