44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Działając na podstawie § 72 i § 73 Statutu Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje WALNE ZGROMADZENIE Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniach 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 i 29 maja 2024 roku, według następującego harmonogramu i porządku obrad:

I część

os. Słoneczne

oraz z tytułu posiadania garażu w os. Słoneczne

20 maja (poniedziałek)

II część

os. Okrzei bl. 5, 20 –27 oraz z tytułu pos. garażu oraz lokali użytk.

21 maja (wtorek)

III część

os. Dolnośląskie bl. 201 oraz os. Przytorze

22 maja (środa)

IV część

os. Okrzei bl. 1, 3, 7-19

23 maja (czwartek)

V część

os. Okrzei bl. 2 i 4

24 maja (piątek)

VI część

os. Okrzei bl. 6

27 maja (poniedziałek)

VII część

os. Dolnośląskie bl. 111, Budowlanych, Łąkowa i os. Wolność

28 maja (wtorek)

VIII część

os. Żołnierzy POW

ul. Św. Stanisława Biskupa

29 maja (środa)

Zebrania poszczególnych części Walnego Zgromadzenia odbędą się w siedzibie Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Okrzei 45 o godz. 17.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium zebrania.
 4. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad.
 5. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie protokołu komisji mandatowo – skrutacyjnej stwierdzającego prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność tego organu do podejmowania uchwał.
 7. Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta o wynikach badania sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023,
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągać,
  • podziału zysku netto za rok 2023,
  • zbycia nieruchomości.
 11. Przedstawienie protokołu w zakresie zgłoszonych wniosków w trakcie obrad zebrania.
 12. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że każdy członek spółdzielni ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty te wyłożone będą w siedzibie Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie w sekretariacie od dnia 29 kwietnia 2024 roku w godzinach pracy BSM i dostępne w Portalu Obsługi Mieszkańców, w sekcji dla Członków Spółdzielni – Walne Zgromadzenie 2024.

Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej