44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:

Docieplenie ścian zewnętrznych uskoków osłoniętych blachą trapezową w budynku mieszkalnym wielorodzinnym os. Okrzei 5 w Bełchatowie

Okres realizacji – do 31.10.2024r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 07.05.2024r. do godz. 1000 w pokoju nr 20.

Termin otwarcia ofert dnia 07.05.2024r. godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9.

Należy wnieść wadium w wysokości – 3.000,00 zł na konto bankowe nr 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565.

Specyfikacja Warunków Zamówienia do przetargu do pobrania tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44/635-03-40, 44/635-03-44, e-mail: poczta@bsm.pl

Załączniki:

  1. Nr 1 – istotne postanowienia umowy
  2. Nr 2 – formularz ofertowy
  3.  Nr 3 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO „PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOCIEPLENIU ŚCIAN SZCZYTOWYCH USKOKÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OS. OKRZEI 5 W BEŁCHATOWIE”.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.