44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Działając na podstawie § 72 i § 73 Statutu Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż obrady WALNEGO ZGROMADZENIA Członków Spółdzielni odbędą się w dniach 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 i 31 maja 2023 roku, według następującego harmonogramu i porządku obrad:

I część

os. Żołnierzy POW

ul. Św. Stanisława Biskupa

22 maja (poniedziałek)

II część

os. Dolnośląskie bl. 111, Budowlanych, Łąkowa i os. Wolność

23 maja (wtorek)

III część

os. Dolnośląskie bl. 201 oraz os. Przytorze

24 maja (środa)

IV część

os. Okrzei bl. 2 i 4

25 maja (czwartek)

V część

os. Okrzei bl. 1, 3, 7-19

26 maja (piątek)

VI część

os. Okrzei bl. 5, 20 –27 oraz z tytułu pos. garażu oraz lokali użytk.

29 maja (poniedziałek)

VII część

os. Okrzei bl. 6

oraz z tytułu posiadania garażu w Łuszczanowicach

30 maja (wtorek)

VIII część

os. Słoneczne

oraz z tytułu posiadania garażu w os. Słoneczne

31 maja (środa)

Zebrania poszczególnych części Walnego Zgromadzenia odbędą się w siedzibie Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Okrzei 45 o godz. 17.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium zebrania.
 4. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad.
 5. Wybór komisji:
  – mandatowo – skrutacyjnej,
  – wnioskowej.
 6. Przedstawienie protokołu komisji mandatowo – skrutacyjnej stwierdzającego prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność tego organu do podejmowania uchwał.
 7. Wybory członków Rady Nadzorczej – na podstawie art. 77 Statutu BSM.
 8. Wybory członków Rad Osiedli – na podstawie art. 98 Statutu BSM.
 9. Zapoznanie się z wynikami przeprowadzonej lustracji pełnej Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej obejmującej działalność w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku i podjęcie uchwały w sprawie ich przyjęcia.
 10. Zapoznanie się z wynikami przeprowadzonej lustracji pełnej Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej obejmującej działalność w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku i podjęcie uchwały w sprawie ich przyjęcia.
 11. Zapoznanie się z opiniami biegłego rewidenta o wynikach badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i rok 2022 oraz podjęcie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności za rok 2021 i rok 2022 oraz podjęcie uchwał w sprawie ich przyjęcia.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności za rok 2021 i rok 2022 oraz podjęcie uchwał w sprawie ich przyjęcia.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  – udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022,
  – oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągać,
  – przeniesienia nadwyżki przychodu nad kosztami spółdzielni za rok 2021,
  – przeniesienia nadwyżki przychodu nad kosztami spółdzielni za rok 2022,
  – zbycia nieruchomości,
  – zatwierdzenia kierunków rozwoju Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2022-2026,
  – uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
  – wystąpienia z Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych,
  – przystąpienia do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 15. Przedstawienie protokołu w zakresie zgłoszonych wniosków w trakcie obrad zebrania.
 16. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że każdy członek spółdzielni ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty te wyłożone będą w siedzibie Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie w sekretariacie od dnia 28 kwietnia 2023 roku w godzinach pracy BSM i dostępne na Portalu Obsługi Mieszkańców BSM.

Informujemy również, że członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia w terminie do piętnastu dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia – tj. do dnia 07 maja 2023 roku.

Na podstawie § 74 ust. 3 Statutu BSM członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał – nie później jednak niż na trzy dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 maja 2023 roku.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad muszą być poparte przez co najmniej dziesięciu członków spółdzielni.

W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia odbędą się wybory członków do Rady Nadzorczej oraz do Rad Osiedli. Punkty dotyczące tych wyborów zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Mając powyższe na uwadze Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do tych organów. Zasady zgłaszania do Rady Nadzorczej uregulowane są w § 77 ust. 5 i 6 Statutu BSM.
Kandydatów do Rady Nadzorczej oraz Rad Osiedli mogą zgłaszać tylko członkowie spółdzielni, najpóźniej na piętnaście dni przed dniem 22 maja 2023 roku (dniem rozpoczęcia pierwszej części Walnego Zgromadzenia), tj. do dnia 07 maja 2023 roku.

Informując o powyższym wyjaśniamy, że członek spółdzielni może być obecny i brać udział w głosowaniach tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia. Członkowie, którzy mają prawo do więcej niż jednego lokalu w zasobach spółdzielni, uczestniczą tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia niezależnie od tego, ile zaproszeń otrzymali.
Przypominamy, że Statut spółdzielni dostępny jest w siedzibie BSM oraz na stronie internetowej spółdzielni www.bsm.pl.
Prosimy o zabranie z sobą niniejszego zaproszenia, a także dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Materiały do pobrania na Walne Zgromadzenie znajdują się w Portalu Obsługi Mieszkańców, w sekcji dla Członków Spółdzielni – Walne Zgromadzenie 2023.

Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej