44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei

ogłasza  pisemny  przetarg nieograniczony na wykonanie:

  • utwardzenia  powierzchni działek budowlanych nr 171/6, nr 184/6, nr 184/7, nr 184/8, obręb 13 m. Bełchatów,

Lokalizacja  – osiedle Okrzei w Bełchatowie.

Okres realizacji – do 10.11.2017 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 19.10.2017 r. do godz. 1500  w sekretariacie Spółdzielni.

Termin otwarcia  ofert  dnia  23.10.2017 r. godz. 1000   w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 10 – sekretariat.

Należy wnieść wadium w wysokości –  10 000,00 zł na konto bankowe nr 59102039580000910200145565.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu do pobrania tutaj.

Pozostała dokumentacja do pobrania tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo  do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkowliek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu  na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.