44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych

– likwidacja rur azbestowo-cementowych w przewodach zsypowych na śmieci w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Bełchatowie.

Okres realizacji – do 15.11.2021 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 06.07.2021 r. do godz. 1500 w pokoju nr 20.

Termin otwarcia ofert dnia 08.07.2021 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9.

Należy wnieść wadium w wysokości – 20 000,00 zł na konto bankowe nr 59102039580000910200145565.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do do pobrania tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(44) 635-03-40, 635-03-44, poczta@bsm.pl.

Dodatkowe informacje przetargowe:  

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo  do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu  na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.