44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Szanowni Państwo.                                                                                

Przypominamy o konieczności informowania Spółdzielni o każdorazowej zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 6m ust. 1 punkt 1c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo żądać podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowa opłata wg art. 6j ustawy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki obowiązującej opłaty.