44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Od dnia 01.01.2022 roku ulega zmianie wysokość  opłaty eksploatacyjnej, która ma wpływ na wysokość Państwa czynszu. W najbliższych miesiącach planujemy spotkania z członkami BSM, celem omówienia bieżących spraw związanych z poszczególnymi nieruchomościami, tak aby Państwo mieli wpływ na zakres prac wykonywanych na Waszych blokach.

Wzrost opłaty eksploatacyjnej spowodowana jest rosnącą inflacją, a co za tym idzie cenami materiałów, usług, mediów i podatków. Opłata ta została podzielona na dwie części, tak aby Państwo mieli pełną wiedzę w zakresie wydatkowania środków, które Państwo płacą na rzecz BSM.

Pierwsza cześć to koszty wspólne dla wszystkich nieruchomości, natomiast druga część, to koszty tak zwanej technicznej obsługi i utrzymania nieruchomości. Koszty te są zróżnicowane i zależne od zakresu prac, które wykonywane są na poszczególnych blokach.

Poniżej pragniemy wyjaśnić, jakie wydatki pokrywane są z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

 1. Koszty zarządzania BSM– wspólne dla wszystkich budynków w wysokości 1,57 zł/ m² p.u. lokalu miesięcznie. Do tych kosztów zalicza się:
 • -sprzątanie budynkówi terenów przynależnych do budynków, utrzymanie czystości śmietników, zimowe utrzymanie terenu, obsługa administracyjna działu eksploatacji, koszty obsługi bankowej,
 • koszty ogólnego zarządu – obsługa organizacyjna, prawna, księgowa, windykacyjnai egzekucyjna, zakupy na potrzeby bieżącej działalności w zakresie materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, licencji, programów, utrzymanie systemów informatycznych, koszty BHP, pocztowe, koszty wynikające z konieczności przestrzegania przepisów prawa, jak badanie sprawozdania finansowego czy przeprowadzania lustracji Spółdzielni, koszty związane z bieżącą obsługą kasową Spółdzielni (konwój gotówki, terminal do płatności bezgotówkowych),
 • koszty utrzymania siedziby BSM – podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, ubezpieczenia mienia, energia elektryczna, energia cieplna, woda, odbiór odpadów.
 1. Koszty bieżącego technicznego utrzymania nieruchomości – są to koszty zróżnicowane zależne od bieżących potrzeb i prac wykonywanych na poszczególnych nieruchomościach. Zakładany koszt na rok 2022 to około 0,86 zł/ m² p.u. lokalu miesięcznie. Do tych kosztów zalicza się:
 • prace związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie, przycinanie żywopłotów, drzew, krzewów),
 • usługi  dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji ,
 • przeglądy wymagane ustawą Prawo budowlane (budowlane, elektryczne, gazowe),
 • materiały do bieżącego utrzymania i konserwacji nieruchomości (ławki, stojaki na rowery, kosze, skrzynki na ulotki, tablice informacyjne),
 • usługi konserwacyjne wykonywane przez firmy zewnętrzne (dorabianie kluczy, dodatkowe wywozy odpadów, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, czyszczenie instalacji sanitarnych),
 • koszty dyżurów niedzielnych i świątecznych (zgłaszane awarie w budynkach i infrastrukturze zewnętrznej),
 • koszty obsługi zimowej (odśnieżanie, usuwanie oblodzenia),
 • koszty ekspertyz, audytów, kontroli przeciwpożarowych, sanitarno- epidemiologicznych, legalizacja urządzeń  pomiarowych (wodomierze, liczniki),
 • koszty usług kominiarskich,
 • koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją mienia wspólnego BSM (drogi, chodniki, place zabaw, urządzenia techniczne, sieci)
 • bieżące usuwanie zniszczeń i dewastacji w zasobach Spółdzielni,
 • koszty ochrony ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej.

Szanowni Państwo, dokładamy wszelkich starań, aby koszty, które Państwo ponoszą w związku z obsługą nieruchomości były jak najniższe. Analizujemy wszelkie wydatki i staramy się wybierać jak najbardziej  korzystne rozwiązania, a tym samym utrzymać jakość wykonywanych prac i świadczonych usług.

Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniami wydatków eksploatacyjnych i remontowych budynków za lata 2016-2020. Są one dostępne na stronie internetowej BSM po zalogowaniu się na portal ePOL. Osoby, które nie mają dostępu do tych danych zapraszamy do działu czynszów i opłat do Spółdzielni celem uruchomienia usługi.

Nadmienić należy, że stawki z tytułu opłaty za fundusz remontowy na 2022 rok pozostają bez zmian.

Jak wspomniano na wstępie, Zarząd BSM planuje spotkania z poszczególnymi nieruchomościami celem omówienia potrzeb i niezbędnych prac, które winny zostać wykonane na poszczególnych blokach.

W razie pytań, wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami BSM.