44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, że z dniem 10 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania w Bełchatowie.

Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odpady budowlano-rozbiórkowe pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie, wystawiają przy pergolach śmietnikowych w oznakowanych workach przeznaczonych do zbierania tego rodzaju odpadu.

Worki pobierane są przez właścicieli lokali mieszkalnych w siedzibie BSM – Dział Eksploatacji (pokój nr 23).

Maksymalna ilość worków przypadająca na jedną nieruchomość wynosi 25 szt./rok i odpowiada limitowi 2 m3/rok/nieruchomość.