44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że zgodnie z pismem PEC Sp. z o.o. od dnia 23.01.2023 roku do 30.04.2023 roku ulegają zmianie taryfy opłat stosowane przez PGE GiEK S.A., a mianowicie:

 

Lp.

 

Składniki taryfy

Wysokość obowiązująca do 22.01.2023 Wysokość obowiązująca od 23.01.2023 do 30.04.2023  

% wzrostu

1. Cena netto ciepła (zł/ GJ) 22,96 zł 40,68 zł 77,18%
2. Cena netto zamówionej mocy cieplnej (zł/ MW/ miesiąc) 6 169,47 zł 10.927,88 zł 77,13%
3. Cena netto nośnika ciepła

(zł/ m3)

6,85 zł 12,13 zł 77,08%

Wskazane powyżej podwyżki, powrót do podstawowej stawki VAT ( 23% od 01.01.2023 roku) oraz zapowiadany przez PEC Sp. z o.o. od marca 2023 roku wzrost cen za usługi przesyłowe stałe i zmienne, spowodowały znaczny wzrost kosztów zużycia energii cieplnej. W związku z powyższym, po dokonaniu analizy zaliczka na poczet C.O. wynosić będzie od 01.03.2023 roku 4,00 zł/ m2  (wzrost o 29,87%), a podgrzanie C.W. w przedziale od 24,00 zł do 34,00 zł/ m3 w zależności od budynku (wzrost o 20%).

Poniżej wyjaśnienie dotyczące taryf dla ciepła.

Taryfa dla ciepła zawiera zbiór cen i stawek opłat za ciepło służących do rozliczeń dostawcy ciepła z klientem i jest ustalana przez przedsiębiorstwo ciepłownicze zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Na podstawie cen i stawek określonych w Taryfie dla ciepła, spółka PEC ustala opłaty za ciepło dostarczane odbiorcom.

Składniki opłat za ciepło:

  1. Opłata za zamówioną moc cieplną
  2. Opłata za energię cieplną
  3. Cena nośnika ciepła
  4. Opłata stała za usługi przesyłowe
  5. Opłata zmienna za usługi przesyłowe

Z uwagi na to, że Spółka PEC prowadzi działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła, a miejski system ciepłowniczy w Bełchatowie jest zasilany energią cieplną z PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów S.A., składniki opłat za ciepło z poz. 1–3, tj. opłata za moc zamówioną, energię cieplną oraz nośnik ciepła przenoszone są w niezmienionej wielkości z Taryfy dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Opłaty za usługi przesyłowe (poz. 4–5) ustala spółka PEC na podstawie planowanych kosztów przesyłania i dystrybucji ciepła określonych w Taryfie dla ciepła dostawcy ciepła systemowego, czyli PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Cennik opłat za ciepło obowiązujący od 23 stycznia 2023 r.

Opracowany na podstawie:

  • taryfy dla ciepła PGE Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej SA Oddział Elektrownia Bełchatów zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 09.12.2022 r. nr OŁO.4210.79.2022.BG
  • taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 19.01.2022 r. nr OŁO.4210.49.2021.BG