44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych – Wymian wodomierzy radiowych an zimną i ciepłą wodę (po 5 latach)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 19.03.2019 r. do godz. 1500 w pokoju nr 20 Spółdzielni .

Termin otwarcia ofert dnia 21.03.2019 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego , w pokoju nr 10 

Należy wnieść wadium w wysokości – 8 000,00 zł

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu do pobrania

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(44) 635-03-40, 635-03-44 poczta@bsm.pl.

Dodatkowe informacje przetargowe: 1.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zemknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone ejst na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu na roboty budowlane , dostawy i usługi w BSM”