44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Działając na podstawie § 72 i § 73 Statutu Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniach 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 i 19 czerwca 2019 roku.

Zgodnie z § 69 ust. 3 Statutu Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Walne Zgromadzenie zostało podzielone na osiem części – na podstawie uchwały nr 2/2019 Rady Nadzorczej BSM z 28 lutego 2019 roku.

I część

os. Okrzei bl. 2 i 4

10 czerwca (poniedziałek)

II część

os. Dolnośląskie bl. 111,

os. Budowlanych, os. Łąkowa i os. Wolność

11 czerwca (wtorek)

III część

os. Dolnośląskie bl. 201 oraz os. Przytorze

12 czerwca (środa)

IV część

os. Żołnierzy POW

oraz domki jednorodzinne – ul. Św. Stanisława Biskupa

13 czerwca (czwartek)

V część

os. Okrzei bl. 1, 3, 7-19

oraz domki jednorodzinne – ul. Milenijna

14 czerwca (piątek)

VI część

os. Okrzei bl. 5, 20 –27, ul. Boczna

oraz z tytułu posiadania garażu

17 czerwca (poniedziałek)

VII część

os. Okrzei bl. 6

oraz członkowie z Łuszczanowic

18 czerwca (wtorek)

VIII część

os. Słoneczne oraz z tytułu posiadania garażu

19 czerwca (środa)

ZEBRANIA ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI  „INDYGO” ul. Okrzei 45 o godz. 17–tej.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium zebrania.
 3. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad.
 4. Wybór komisji:
  1. mandatowo – skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie protokołu komisji mandatowo – skrutacyjnej stwierdzającego prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność tego organu do podejmowania uchwał.
 6. Wybory członków Rady Nadzorczej – na podstawie art. 77 Statutu BSM.
 7. Wybory członków Rad Osiedli – na podstawie art. 98 Statutu BSM.
 8. Zapoznanie z  opinią biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie   jego przyjęcia.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego  przyjęcia.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  2. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągać,
  3. przeniesienie nadwyżki przychodu nad kosztami spółdzielni celem zagospodarowania na fundusz eksploatacyjny,
  4. zbycia nieruchomości.
 12. Przedstawienie protokołu w zakresie zgłoszonych wniosków w trakcie obrad zebrania.
 13. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że każdy Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, które to dokumenty będą wyłożone w siedzibie Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie w sekretariacie od dnia 20 maja 2019 roku w godzinach pracy BSM i na stronie internetowej BSM (www.bsm.pl).

Informujemy również, że członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia- tj. do dnia 24 maja 2019 roku.

Na podstawie § 74 ust. 3 Statutu BSM Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał – nie później jednak niż na trzy dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 04 czerwca 2019 roku.

Projekty uchwał  i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad muszą być poparte przez co najmniej dziesięciu Członków Spółdzielni.

W związku z upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej oraz Rad Osiedli, w trakcie Walnego Zgromadzenia odbędą się wybory Członków tych organów na kolejną kadencję. Punkty dotyczące tych wyborów zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do tych organów. Zasady zgłaszania uregulowane są w § 77 ust. 5 i 6 Statutu BSM.

Analogiczne zasady obowiązują przy zgłaszaniu kandydatów do Rad Osiedli.

Kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli  mogą  zgłaszać tylko Członkowie Spółdzielni, najpóźniej na piętnaście dni przed dniem 10 czerwca 2019 r. (dniem rozpoczęcia pierwszej części Walnego Zgromadzenia), tj. do dnia 24 maja 2019 r.

Informując o powyższym wyjaśniamy, że Członek Spółdzielni może być obecny i brać udział w głosowaniach tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia. Członkowie, którzy mają prawo do więcej niż jednego lokalu w zasobach spółdzielni uczestniczą tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia niezależnie od tego ile zaproszeń otrzymali.

Przypominamy, że Statut spółdzielni dostępny jest w siedzibie BSM, oraz na stronie internetowej spółdzielni www.bsm.pl.

Prosimy o zabranie z sobą niniejszego zaproszenia a także dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Materiały do pobrania na Walne Zgromadzenie – czerwiec 2019 znajdują się w Portalu Obsługi Mieszkańców, w sekcji dla Członków Spółdzielni – Walne Zgromadzenie 2019.