44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na stałe utrzymanie czystości i porządku nieruchomości:

  1. Rubinowa bl. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41 w Łuszczanowicach (gmina Kleszczów)
  • powierzchnia posadzek do sprzątania wewnątrz budynków –  1.217,00 m2,
  • powierzchnia terenu utwardzonego (chodniki, pieszojezdnie) –  1.992,00 m2,
  • powierzchnia terenu zielonego – 10.018,00 m2

Zakres obowiązków prezentuje specyfikacja zamieszczona tutaj.

Termin rozpoczęcia prac: 1 stycznia 2024 r.

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Oferta winna zawierać:

  • wynagrodzenie ryczałtowe brutto za miesiąc na utrzymanie czystości i porządku z uwzględnieniem zakresu obowiązków, który określa specyfikacja,

Ofertę prosimy złożyć do dnia 28.11.2023 r. do godz. 15.00    

Termin otwarcia ofert dnia 29.11.2023 r. godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9.

Termin związania ofertą – wymagany do 31 stycznia 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w dziale eksploatacji BSM: tel.: 44/635 03 41.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyny.