44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na stałe utrzymanie czystości i porządku nieruchomości:

 1. os. Okrzei bl. 20 – 24 w Bełchatowie (10 klatek schodowych, 5 kondygnacji)
  • powierzchnia posadzek do sprzątania wewnątrz budynków –  1.660,00 m2,
  • powierzchnia terenu utwardzonego (chodniki, pieszojezdnie) –  1.684,00 m2,
  • powierzchnia terenu zielonego – 7.885,46 m2
 2. os. Okrzei bl. 25 – 27 w Bełchatowie (9 klatek schodowych, 5 kondygnacji)
  • powierzchnia posadzek do sprzątania wewnątrz budynków –  1.431,00 m2,
  • powierzchnia terenu utwardzonego (chodniki, pieszojezdnie) –  3.184,00 m2,
  • powierzchnia terenu zielonego – 7.400,00 m2

Zakres obowiązków prezentuje specyfikacja zamieszczona tutaj.

Termin rozpoczęcia prac: 1 czerwca 2022 r.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych (częściami mogą być wyłącznie nieruchomości).

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Oferta winna zawierać:

 • wynagrodzenie ryczałtowe brutto za miesiąc na utrzymanie czystości i porządku z uwzględnieniem zakresu obowiązków, który określa specyfikacja,

Ofertę prosimy złożyć do dnia 12.04.2022 r. do godz. 15.00

Termin otwarcia ofert dnia 13.04.2022r. godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9.

Termin związania ofertą – wymagany do 31 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w dziale eksploatacji BSM: tel.: 44/635 03 41.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyny.