44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

  • na  remont klatek schodowych  w  budynku   mieszkalnym  wielorodzinnym os. Wolność 4 kl. II, III, IV w Bełchatowie.

Okres realizacji – do  30.07.2023 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia  14.03.2023 r. do godz. 1500  w pokoju nr 20 Spółdzielni.

Termin otwarcia ofert dnia 16.03.2023 r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju  nr 9.

Należy wnieść wadium w wysokości – 7.500,00 zł nr konta 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565 PKO BP S.A O/Bełchatów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu została zamieszczona tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40 wew. 118, 635-03-44, poczta@bsm.pl.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo  do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu  na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.