44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

  • na remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym os. Okrzei bl. 3, kl. IV, V, VI w Bełchatowie, powierzchnia około 1000 m2.

Okres realizacji – do  29.02.2024 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 31.10.2023 r. do godz. 1500  w pokoju nr 20 Spółdzielni.

Termin otwarcia ofert dnia 07.11.2023 r. godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju  nr 9.

Należy wnieść wadium w wysokości – 7.500,00 zł nr konta 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565 PKO BP S.A O/Bełchatów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu została zamieszczona tutaj (SWZ os. Okrzei 3).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40 wew. 118, 635-03-44, poczta@bsm.pl.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo  do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu  na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.