44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Bełchatowie, ul. Okrzei 45
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

  • remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – Okrzei bl. 2 kl. XI, XII, powierzchnia około 2200 m2.

Okres realizacji – do  28.04.2023 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia  28.12.2022 r. do godz. 1500  w pokoju nr 20  Spółdzielni.

Termin otwarcia ofert dnia 29.12.2022 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju  nr 9.

Należy wnieść wadium w wysokości – 10 000,00 zł nr konta 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565 PKO BP S.A O/Bełchatów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu została zamieszczona tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40 wew. 118, 635-03-44, poczta@bsm.pl.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo  do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu  na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.