44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:

Remont balkonów wraz z wymianą balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym os. Okrzei bl. 6 w Bełchatowie.

Okres realizacji – do 31.10.2023r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 14.02.2023r. do godz. 1500 w pokoju nr 20.

Termin otwarcia ofert dnia 16.02.2023r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9.

Należy wnieść wadium w wysokości – 25.000,00 zł na konto bankowe nr 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565.

Specyfikacja Warunków Zamówienia do przetargu do pobrania tutaj

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44/635-03-40, 44/635-03-44, e-mail: poczta@bsm.pl

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.