44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamieszcza poniżej ulotkę przypominającą zasady prawidłowej segregacji odpadów.

Pragniemy również poinformować o konsekwencjach, jakie wiążą się z brakiem prawidłowej segregacji.

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mówi:

„Art. 6ka.

  1. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości.
  2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 3b, za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3.”

Uchwała nr XL/302/21 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, mówi:

㤠2.

  1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 29,50 zł miesięcznie za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
  2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki, o której mowa w § 2 ust. 1, to jest 59,00 zł za jednego mieszkańca.”

Artykuł Zielona Interia z dnia 04.04.2023 roku: „Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące segregowania odpadów mówią, że gdy urzędnicy wykryją nieodpowiednią selekcję śmieci, mogą ukarać wyższymi opłatami nawet cały blok w ramach tzw. odpowiedzialności zbiorowej. Tak właśnie stało się w przypadku budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniowo-Budowlaną „Imielin” na Ursynowie w Warszawie. Na mieszkańców ośmiu bloków nałożono karę w postaci podwyższonej  opłaty za wywóz śmieci w kwocie 87 tys. zł. Dotyczy ona tylko jednego miesiąca – listopada 2022 r. „

Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem:  https://zielona.interia.pl/smieci-plastik/news-nie-segregowali-smieci-maja-zaplacic-87-tys-zl-kary,nId,6697222