44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej kontroli (5-cio letniej) polegającej na badaniu pomiaru instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 pkt. 1 p. pkt 2 w mieszkaniach i na klatkach schodowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz węzłów cieplnych i hydroforni.

Zakres robót obejmuje zasoby Spółdzielni – około 3 300 szt. mieszkań – 62 budynków w tym: 6 budynków 12-kondygnacyjnych, 41 szt. węzłów cieplnych, 2 szt. hydroforni.

Termin realizacji do 30.12.2021 r.

Należy wnieść wadium w wysokości – 5 000,00 zł.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 19.10.2021 r. do godz. 1500  w sekretariacie Spółdzielni .

Termin otwarcia ofert dnia 21.10.2021 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego , w pokoju nr 10 – sekretariat.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu do pobrania tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44.

Dodatkowe informacje przetargowe: 

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn oraz nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za zakup przez oferentów materiałów przetargowych i przygotowanie przez nich ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ,,Regulaminie przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.