44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej kontroli (5-cio letniej) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia zgodnie z art. 62 pkt. 1 p.pkt 2  wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Zakres robót obejmuje zasoby Spółdzielni – 66 budynków w tym: 6 budynków 12-kondygnacyjnych, ilość mieszkań ok. 3.580.

Termin realizacji do 30.08.2018 r.

Należy wnieść wadium w wysokości – 2 500,00 zł.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 12.06.2018 r. do godz. 1500   w sekretariacie  Spółdzielni .

Termin otwarcia  ofert  dnia  14.06.2018 r. godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego , w pokoju nr 10 – sekretariat.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  do przetargu do pobrania stąd. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo  do odstąpienia od  przetargu bez podania przyczyn oraz nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za zakup przez oferentów materiałów przetargowych i przygotowanie przez nich  ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.