44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 ogłasza  pisemny  przetarg nieograniczony na:

  • remont dachów w budynkach mieszkalnych będących w zasobach BSM w Bełchatowie.
Okres realizacji – do 30.09.2023 r.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 26.04.2023r. do godz. 1500 w pokoju nr 20.
Termin otwarcia ofert dnia 27.04.2023r. godz. 1030  w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9.         

Należy wnieść wadium w wysokości – 7.000,00 zł na konto bankowe nr 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565.

Specyfikacja Warunków Zamówienia do przetargu została zamieszczona tutaj.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44/635-03-40, 44/635-03-44, e-mail poczta@bsm.pl.
Dodatkowe informacje przetargowe: 
  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.