44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 ogłasza:

przetarg ustny nieograniczony w dniu 12.12.2017 r. o godz. 1030 na wynajem lokalu użytkowego w stanie technicznym w jakim się obecnie znajduje:

  • Lokal o pow. użyt. 91,50 m2 położony w Bełchatowie, w Pawilonie PH-415,  ul. Okrzei 45.

Cena wywoławcza 13,00 zł /m² + podatek VAT

Wadium w wysokości: 1.189,50 zł

Wymagane wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu w kasie BSM do godz 1000 lub przelewem na nr konta: 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565.     .

Wadium przepada na rzecz BSM w przypadku wygrania przetargu i odstąpienia  od podpisania umowy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:okazanie dowodu wpłaty wymaganego wadium, złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i go akceptuje oraz złożenie oświadczenia, że akceptuje bez zastrzeżeń wzór umowy przedłożony  przez BSM .

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udzielamy pod nr tel. 44/635-03-44 wew. 122.