44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 

ogłasza  pisemny  przetarg nieograniczony na  wykonanie:

  • zadaszeń miejsc postojowych  na działkach  nr 171/6, nr 184/6, nr/184/7, nr 184/8, obręb 13 miasto Bełchatów.

Lokalizacja  – osiedle Okrzei  w Bełchatowie.

Termin  realizacji  I etap ( 29 szt.) – do 31.01.2018 r. , II etap ( 20 szt.) – do 30.04.2018 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 05.12.2017 r. do godz. 1500  w sekretariacie  Spółdzielni .

Termin otwarcia  ofert  dnia  06.12.2017 r. godz. 900  w siedzibie Zamawiającego , w pokoju nr 10 – sekretariat.

Należy wnieść wadium w wysokości –  8.000,00 zł na konto bankowe nr 59102039580000910200145565.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu do pobrania stąd.

Pozostała dokumentacja do pobrania tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44, poczta@bsm.pl.

Dodatkowe informacje przetargowe: 

  1. Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo  do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkowliek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu  na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM.