44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na:

  • wykonanie robót brukarskich – remont nawierzchni drogi polegający na ułożeniu kostki betonowej gr. 8 cm w ilości około 1 000,00 m2 na  podsypce cementowo – piaskowej wraz z wymianą krawężników w rejonie zespołu garaży ul. Okrzei 45  przy Pawilonie BSM w Bełchatowie.

Okres realizacji – do 15.12.2019 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia  28.10.2019 r. do godz. 1500 w pokoju nr 20 Spółdzielni.

Termin otwarcia ofert dnia 29.10.2019 r. godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9.

Należy wnieść wadium w wysokości – 2 000,00 zł na konto bankowe nr 59102039580000910200145565.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44, poczta@bsm.pl.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu  na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.