44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie,

ul. Okrzei 45

ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę i montaż kontenerów śmietnikowych.

Okres realizacji – do 07.12.2018 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 06.11.2018 r  do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni.

Termin otwarcia ofert dnia 07.11.2018 r.  godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 10 – sekretariat.

Należy wnieść wadium w wysokości – 2.000,00 zł  na nr konta 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565 PKO BP S.A O/Bełchatów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu do pobrania tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo  do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu  na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM“.