44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

  • wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Pawilonu Handlowego SPS-1300 przy ul. Dąbrowskiego 6 w Bełchatowie.

Okres realizacji – do 20.11.2019 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 28.10.2019 r. do godz. 1500  w  pokoju nr  20 Spółdzielni.

Termin otwarcia ofert dnia 29.10.2019 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9.

Należy wnieść wadium w wysokości – 5 000,00 zł na konto bankowe nr 59102039580000910200145565.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44, poczta@bsm.pl.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo  do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu  na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM“.