44 635-03-40
poczta@bsm.pl

28 czerwca 2017
,,Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 ogłasza  pisemny  przetarg nieograniczony na  wykonanie:

utwardzenia  powierzchni działek budowlanych wraz z  wykonaniem ogrodzenia oraz dwóch zjazdów na działkach   nr nr 171/6, 184/6, 184/7, 184/8, obręb 13   m. Bełchatów,
budowie zewnętrznej linii kablowej 0,4 kV zasilającej oświetlenie parkingu  i budowie monitoringu parkingu  na działkach nr  nr 184/6, 184/7, 184/8, 184/5, obręb 13  m. Bełchatów.

 

Lokalizacja  – osiedle Okrzei  w Bełchatowie .
Okres realizacji – do  15.09.2017 r.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 11.07.2017 r. do godz. 1500   w sekretariacie  Spółdzielni .
Termin otwarcia  ofert  dnia  12.07.2017 r. godz. 13 30   w siedzibie Zamawiającego ,  w pokoju nr 10 – sekretariat.
Należy wnieść wadium w wysokości –  10 000,00 zł na konto bankowe nr   59102039580000910200145565.
Dokumentacja wraz ze specyfikacją – do pobrania

Dodatkowe informacje przetargowe:

1.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za zakup przez oferentów materiałów przetargowych i przygotowanie przez nich ofert.
2. Koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty bez względu na wynik postępowania przetargowego ponosi oferent.
3. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą oferent opisuje swoją nazwą oraz tytułem postępowania, którego dotyczy.
5. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w regulaminie przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.