44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

  • „Remont loggii w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach BSM” w liczbie ogółem 20 sztuk (sukcesywnie w ciągu roku).

Okres realizacji – do dnia 30.10.2021 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 20.04.2021 r. do godz. 1500   w pokoju nr 20  Spółdzielni.

Termin otwarcia ofert dnia 22.04.2021 r. godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 09.

Należy wnieść wadium w wysokości – 1 500,00 zł

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu do pobrania tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo  do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu  na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.