44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Bełchatowie,

ul. Okrzei 45, 97-400 Bełchatów,

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

  • remont elewacji z ociepleniem ścian, wymianą wylewek i balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym bud. XII – kondygnacyjnego os. Żołnierzy POW bl. 12 w Bełchatowie.

Należy wnieść wadium w wysokości – 61.000,00 zł.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 31.03.2021 r. do godz. 1500 w pokoju nr 20 Spółdzielni.

Termin otwarcia ofert dnia 01.04.2021 r. godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego , w pokoju nr 09 – sekretariat.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  do pobrania tutaj.

Projekt budowlany do pobrania tutaj.

Przedmiar do pobrania tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu  na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.