44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na

  • remont dachów w budynkach mieszkalnych przy ul Gombrowicza bl. 6, ul. Hubala bl.1, ul. Norwida bl. 4, ul. Paderewskiego bl.5, ul. Żeromskiego bl. 1 w Bełchatowie.

Okres realizacji – do 15.11.2022 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 20.04.2021 r. do godz. 1500  w pokoju nr 20 Spółdzielni .

Termin otwarcia ofert dnia 22.04.2021 r. godz. 1030  w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 09.

Należy wnieść wadium w wysokości – 12 000,00 zł

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu  do pobrania tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo  do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu  na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.