44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

  • wykonanie robót budowlanych – remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych os. Łąkowa bl. 1, 2, 3 w Bełchatowie polegających na wymianie wylewek balkonowych około 50 szt.

Okres realizacji – do 30.10.2020 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 15.09.2020r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni .

Termin otwarcia ofert dnia 17.09.2020r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego , w pokoju nr 10 – sekretariat.

Należy wnieść wadium w wysokości – 2.500,00 zł.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu do pobrania tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.