44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych – remont balkonów wraz z wymianą balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym os. Łąkowa bl. 2 w Bełchatowie polegające na:

  • wymianie wylewek balkonowych około 20 szt.
  • wymiana balustrad balkonowych około 20 szt.

Okres realizacji – do 30.06.2022 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 11.01.2022r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni .

Termin otwarcia ofert dnia 12.01.2022r. godz. 1030   w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9 .

Należy wnieść wadium w wysokości – 6 000,00 zł.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.