44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

  • malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym os. Okrzei bl. 2 kl. III, os. Okrzei bl. 6 kl. III w Bełchatowie, powierzchnia łączna około 2 200 m2

Okres realizacji – do 31.03.2021 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 18.02.2021 r. do godz. 1500  w pokoju nr 20 Spółdzielni.

Termin otwarcia ofert dnia 19.02.2021 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9.

Należy wnieść wadium w wysokości – 6 000,00 zł, nr konta 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565 PKO BP S.A O/Bełchatów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu dostępna tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40,  635-03-44.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.