44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

  • os. Okrzei bl. 4 kl. I, II, III w Bełchatowie, powierzchnia łączna około 3200 m2.

Okres realizacji – do  31.03.2020 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 11.02.2020 r. do godz. 1500 w pokoju nr 20 Spółdzielni.

Termin otwarcia ofert dnia 13.02.2020 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9.

Należy wnieść wadium w wysokości – 4000,00 zł nr konta 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565 PKO BP S.A O/Bełchatów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu do pobrania tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu  na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.