44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

  • malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych os. Okrzei bl. 4 kl. I, II, III, os. Żołnierzy POW bl.12 kl. III, powierzchnia łącznie około 4200 m2.

Okres realizacji – do 30.11.2019 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 08.10.2019 r. do godz. 1500 w pokoju nr 20 Spółdzielni.

Termin otwarcia ofert dnia 10.10.2019 r. godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9.

Należy wnieść wadium w wysokości – 5 600,00 zł nr konta 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565 PKO BP S.A O/Bełchatów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.