44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Dostawę i wymianę stolarki okiennej typowej PCV” w liczbie ogółem 50 sztuk ( sukcesywnie w ciągu roku).

Okres realizacji – do dnia 30.09.2022 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 11.01.2022 r. do godz. 1500 w pokoju nr 20 Spółdzielni.

Termin otwarcia ofert dnia 12.01.2022 r. godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9 .

Należy wnieść wadium w wysokości – 1 800,00 zł

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.