44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie,

ul. Okrzei 45

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

  • „Dostawę i wymianę stolarki okiennej typowej PCV” w liczbie ogółem 90 sztuk (sukcesywnie w ciągu roku).

Okres realizacji – do dnia 30.09.2019 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 16.04.2019 r. do godz. 1500 w pokoju nr 20 Spółdzielni.

Termin otwarcia ofert dnia 18.04.2019 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 10.

Należy wnieść wadium w wysokości – 2 000,00 zł.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania tutaj.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.