44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie,

ul. Okrzei 45

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na: „Dostawę i montaż stolarki okiennej typowej PCV” w liczbie ogółem 126 sztuk (sukcesywnie w ciągu roku).

Okres realizacji – do dnia 30.09.2018 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 13.03.2018 r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni.

Termin otwarcia ofert dnia 14.03.2018 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 10 – sekretariat.

Należy wnieść wadium w wysokości – 2000,00 zł na konto bankowe 59102039580000910200145565.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu do pobrania tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez podania przyczyn oraz nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za zakup przez oferentów materiałów przetargowych i przygotowanie przez nich ofert.
  2. Koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty bez względu na wynik postępowania przetargowego ponosi oferent.
  3. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
  4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą oferent opisuje swoją nazwą oraz tytułem postępowania, którego dotyczy.
  5. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w regulaminie przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM.