44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

  • dostawę i montaż półpodziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie nieruchomości w zasobach Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Okres realizacji – do 30.09.2022 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 14.06.2022 r. do godz. 1500 w pokoju nr 20.

Termin otwarcia ofert dnia 15.06.2022 r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9.

Należy wnieść wadium w wysokości – 6.000,00 zł na konto bankowe nr 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565.

Specyfikacja Warunków Zamówienia do przetargu została zamieszczona tutaj

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44/635-03-40, 44/635-03-44, e-mail poczta@bsm.pl.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.