44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

  • likwidację węzła grupowego znajdującego się w bloku nr 8 os. Budowlanych oraz budowę indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach os. Budowlanych nr 7 i 8 w Bełchatowie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i uzgodnieniami.

Okres realizacji – do 30.06.2022 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 08.03.2022 r. do godz. 1500 w sekretariacie  Spółdzielni .

Termin otwarcia  ofert  dnia 10.03.2022 r. godz. 1130  w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 10 – sekretariat.

Należy wnieść wadium w wysokości – 4 500,00 zł nr konta 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565 PKO BP S.A O/Bełchatów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo  do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych  w „Regulaminie przetargu  na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.