44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Rada Nadzorcza Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie

ogłasza przetarg na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i rok 2024

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. Przedstawienie dokumentów: – zgłoszenie oferty wraz z ceną brutto za wykonanie badania sprawozdania (uwzględniającą wszystkie koszty oferenta) oraz informacją o dotychczasowych doświadczeniach w badaniu sprawozdań spółdzielni mieszkaniowych, – kserokopii dokumentu wpisu na listę biegłych rewidentów, – wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
  2. Gotowość do badania sprawozdania finansowego w miesiącu marcu 2024 roku i marcu 2025 roku.
  3. Sporządzenie oraz dostarczenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2023 do dnia 27 marca 2024 roku.
  4. Sporządzenie oraz dostarczenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2024 do dnia 26 marca 2025 roku.
  5. Oświadczenie o gotowości uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni celem zaprezentowania wyników przeprowadzonych badań.

Oferty przygotowane zgodnie z powyższym należy składać w sekretariacie BSM (pokój nr 10),
ul. Okrzei 45, 97-400 Bełchatów do dnia 26 października 2023 roku do godz. 1500 z adnotacją na kopercie: „Oferta badania sprawozdania finansowego za lata 2023, 2024”.