44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Rada Nadzorcza Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Bełchatowie

ogłasza przetarg na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. Przedstawienie dokumentów:
  • zgłoszenie oferty wraz z ceną brutto za wykonanie badania sprawozdania (uwzględniającą wszystkie koszty oferenta) oraz informacją o dotychczasowych doświadczeniach w badaniu sprawozdań spółdzielni mieszkaniowych,
  • kserokopii dokumentu wpisu na listę biegłych rewidentów,
  • wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
  1. Gotowość do badania sprawozdania finansowego w miesiącu marcu 2020 roku.
  2. Sporządzenie oraz dostarczenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2019 do dnia 26 marca 2020 roku.
  3. Oświadczenie o gotowości uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni celem zaprezentowania wyników przeprowadzonych badań.

Oferty przygotowane zgodnie z powyższym należy składać w sekretariacie BSM (pokój nr 10), ul. Okrzei 45, 97-400 Bełchatów do dnia 28 października 2019 roku do godz. 1500 z adnotacją na kopercie: „Oferta badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020” .