44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej kontroli (5-cio letniej) – sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia zgodnie z art. 62 pkt. 1 p. pkt 2  w zasobach BSM.

Termin realizacji do 30.08.2023 r.

Należy wnieść wadium w wysokości – 2 500,00 zł, nr konta 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565 PKO BP S.A O/Bełchatów.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 04.07.2023r. do godz. 1500   w sekretariacie  Spółdzielni.

Termin otwarcia  ofert  dnia  10.07.2023r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego , w pokoju nr 10 – sekretariat.  

Specyfikację Warunków Zamówienia do przetargu została zamieszczona tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40 wew. 118, 635-03-44, poczta@bsm.pl.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo  do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu  na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.