44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 ogłasza  pisemny  przetarg nieograniczony na  wykonanie:

Przebudowa pomieszczeń usługowych na mieszkania w budynku wielorodzinnym oraz przebudowa instalacji wewnętrznych : elektrycznej , wody zimnej i ciepłej, sanitarnej , ogrzewczej  przy ul.Żeromskiego bl. 1 w Bełchatowie

Okres realizacji – do  15.12.2019 r.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 24.09.2019 r. do godz. 15:00   w pokoju nr 20 Spółdzielni.
Termin otwarcia  ofert  dnia  26.09.2019 r. godz. 10:00   w siedzibie Zamawiającego ,  w pokoju nr 9.
Należy wnieść wadium w wysokości –  7 000,00 zł na konto bankowe nr   59102039580000910200145565.
Dokumentacja wraz ze specyfikacją –  dokumentacja do pobrania

Dodatkowe informacje przetargowe:

1.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „regulaminie przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.