44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Działając na podstawie § 72 i § 73 Statutu Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawia porządek obrad WALNEGO ZGROMADZENIA Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z uwzględnieniem projektu uchwały o budowie garaży w os. Okrzei, wniesionej przez członków Spółdzielni:

1.  Otwarcie obrad.

2.  Wybór przewodniczącego i prezydium zebrania.

3.  Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad.

4.  Wybór komisji zebrania:

a)  mandatowo – skrutacyjnej

b)  wnioskowej.

5. Przedstawienie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej stwierdzającego prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał.

6. Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za 2017 rok oraz  podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

7. Wprowadzenie do dyskusji nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności za 2017 rok.

8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu za 2017 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  udzielenia absolutorium członkom Zarządu

b)  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągać

c)  przeniesienia nadwyżki przychodu nad kosztami spółdzielni celem zagospodarowania na fundusz eksploatacyjny

d)  wyrażenia zgody na budowę garaży w os. Okrzei w Bełchatowie.

10. Wybory uzupełniające członka Rady Nadzorczej w związku z § 83 Statutu BSM – zgodnie z § 79 Statutu BSM.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie BSM – dostosowujących Statut stosownie do wymogów z dnia 20.07.2017 roku o zmianie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych… .

12. Przedstawienie protokołu komisji wnioskowej w zakresie zgłoszonych wniosków w trakcie obrad zebrania.

13. Zamknięcie obrad.