44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, że dla wygody i oszczędzenia czasu na osobiste przyjście do siedziby spółdzielni, został uruchomiony Portal Obsługi Mieszkańca.

Informacje prezentowane na tym portalu pobierane są bezpośrednio z programu obsługującego rozrachunki z mieszkańcami Spółdzielni. Jest to więc dokładne odzwierciedlenie danych, którymi dysponujemy w zakresie ewidencji, naliczeń opłat eksploatacyjnych, rozliczeń księgowych, odczytów i rozliczeń mediów.
Dostęp do danych uzyskuje się przez kliknięcie zakładki „Obsługa Mieszkańców” i wprowadzeniu loginu i hasła startowego otrzymanego w siedzibie Spółdzielni, dział czynszów i opłat, pokój nr 4. Program wymusza zmianę hasła na docelowe, po wprowadzeniu którego użytkownik jest jedynym uprawnionym do oglądania swoich danych.

Dostęp do formularzy zawierających dane po wybraniu odpowiedniej zakładki wyświetlanej po lewej stronie strony. Są to:

  • Dane osobowe – zawiera podstawowe dane użytkownika, w tym przydziały we wszystkich lokalach w zasobach Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  • Czynsz (Opłata eksploatacyjna) – po wybraniu interesującego nas roku oraz miesiąca otrzymujemy dane dotyczące składników czynszowych w danym okresie.
  • Księgowość – po wybraniu roku oraz konta otrzymujemy informację ogólną o stanie kont, a po kliknięciu na „szczegóły” o wszystkich dokumentach z tego okresu. Informacje nie uwzględniają (jeśli takowe występują) zaległości dochodzonych na drodze postępowania sądowego, a także zobowiązań wynikających z otrzymanych od spółdzielni faktur.
  • Wirtualne rachunki – wskazuje nr rachunku bankowego przypisany do danego lokalu, na który należy dokonywać wpłat,
  • Media odczyty – po wybraniu roku i medium otrzymujemy informację ogólną o wszystkich dokumentach odczytów z tego okresu,
  • Media rozliczenia – po wybraniu roku i konta otrzymujemy informację szczegółową o wszystkich dokumentach rozliczeniowych z tego okresu,

Oprócz powyższych informacji Członkowie Spółdzielni mają dostęp do informacji archiwalnych i bieżących, dotyczących Walnych Zgromadzeń Członków Spółdzielni, protokołów i uchwał podjętych przez Zarząd Spółdzielni oraz Radę Nadzorczą, a także do sprawozdań finansowych.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z udostępnionego dla Państwa Portalu Obsługi Mieszkańców.