44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.”’ Sp. z o.o. w Bełchatowie (dalej Spółka) niniejszym informuje co następuje.

Spółka złożyła wniosek taryfowy organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w dniu 19 lutego 2021 r. (data wpływu). Do dnia 05 kwietnia 2021 r. Organ nie wydał decyzji administracyjnej w sprawie.

Nie wydając decyzji w 45-dniowym terminie określonym w art. 24c. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „u.z.z.w.”), Organ utracił kompetencję do jej wydania. Taki skutek upływu wspomnianego terminu potwierdził jednoznacznie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 kwietnia 2020 r., sygn. akt: I GSK 514/20. Mimo tego, Organ regulacyjny zdecydował się wydać decyzję o odmowie zatwierdzenia taryf w dniu 17 maja 2021 r.

W ocenie Spółki, wskazana decyzja wydana została z naruszeniem prawa, w związku z czym Spółka:

  1. wystąpiła o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wejście taryf w życie z mocy prawa,
  2. złożyła odwołanie od decyzji jako wydanej przez Organ w momencie, w którym nie posiadał już kompetencji do jej wydania.

Jednocześnie mając świadomość obowiązków ustawowych, jakie ciążą na Spółce, ogłosiła nowe taryfy, zgodnie z art. 24f ust. 3 u.z.z.w. Zamieściła nową Taryfę na stronie internetowej Spółki http://wodkan-belchatow.pl/biuro-obslugi-klienta/taryfy/ oraz udostępniła ją w Biurze Obsługi Klienta ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 Bełchatów.

Biorąc pod uwagę prawdopodobny spór z Organem, Zarząd Spółki zdecydował, iż pomimo wejścia w życie nowych taryf, pragnąc całkowicie wyeliminować ryzyko obciążenia Odbiorców usług Spółki nowymi cenami, do czasu rozpatrzenia złożonego odwołania od decyzji przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Spółka będzie obciążała swoich Klientów wyłącznie częściowo, tj. z zastosowaniem cen i stawek opłat wynikających z dotychczasowych taryf.

Za wszelkie ewentualnie wynikłe z ww. sytuacji niedogodności Zarząd Spółki przeprasza Odbiorców usług i informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby były one jak najmniejsze.